Demografia, czyli jak policzyć i opisać ludzi

Narodziny, życie, przemijanie to części naszego życia. Jako wydarzenia dotyczące jednostek są najczęściej postrzegane jako szczególne, pełne skrajnych emocji. Te same zjawiska w ujęciu szerszym, społecznym są przedmiotem zainteresowania i badań poważnej dziedziny nauki jaką jest demografia.

Definicja
Słowo demografia pochodzące z języka greckiego w dosłownym tłumaczeniu oznacza opisywanie ludu.
Mówiąc najprościej jest to dziedzina zajmująca się liczeniem ludzi. W rzeczywistości płaszczyzna problemów mierzonych przez tę naukę jest znacznie szersza. Demografia bada przyrost naturalny, strukturę społeczeństw (wiek, płeć, wyznanie, narodowość, rasę, wykształcenie, zawód itp.), migracje, oddziaływania społeczne i socjologiczne wewnątrz struktur społecznych.

Początki
Pierwsze próby opisywania procesów demograficznych przypadają na czasy Konfucjusza w Chinach oraz Platona i Arystotelesa w Grecji. W czasach nowożytnych demografia jako nauka narodziła się w Anglii. Na początku drugiej połowy XVII w. brytyjski statystyk John Graunt wydał opracowanie „Natural and Political Observations … upon the Bills of Mortality“, które służyło do obliczania prawdopodobieństw dla celów ubezpieczeń na życie. Treść opracowania była zbiorem wielu tabel i matematycznych obliczeń i nie opisywała żadnych zjawisk, zależności, procesów społecznych.

Demografia dzisiaj
Zadania współczesnej demografii są szersze i bardziej złożone. Z tego powodu wyróżnia się szereg subdyscyplin wywodzących się z głównego nurtu. Najważniejsze z nich to:
1. Demografia ogólna – zajmuje się rozwiązywaniem problemów teoretycznych dotyczących pomiaru oraz opisem struktur i procesów demograficznych.
2. Demometria – przedmiotem jej badań jest opisywanie i przewidywanie procesów demograficznych za pomocą narzędzi statystycznych i matematycznych. Poszukuje odpowiedzi na liczne pytania, w tym zasadnicze dla większości społeczeństw – jak obliczyć przyrost naturalny.
3. Demografia opisowa – w sposób naukowy opisuje struktury i procesy demograficzne, np. urodzenia, zgony, zawieranie małżeństw.
4. Demografia historyczna – opracowuje metody pomiaru oraz opisu struktur i procesów demograficznych z przeszłości. Jest bardzo ważną nauką pomocniczą historii.
5. Demografia społeczna bada społeczne uwarunkowania i konsekwencje procesów demograficznych.
6. Demografia ekonomiczna mierzy i opisuje procesy demograficzne z punktu widzenia gospodarki.
7. Demografia potencjalna – opracowała własny system pomiaru i oceny procesów demograficznych, który nadając ludziom wagę zależną od płci, wieku i wielu innych cech określa potencjalną długość dalszego przeciętnego trwania życia. To dziedzina niezwykle istotna z punktu widzenia ubezpieczeń na życie i systemów emerytalnych.

Przyszłość
Znaczenie demografii jest obecnie coraz bardziej znaczące. Wykorzystywana jest głównie do prognozowania i planowania procesów gospodarczych. Z tego też względu przewiduje się dalszy rozwój demografii jako nauki, a przede wszystkim powstawanie nowoczesnych narzędzi i metod pomiarów demograficznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here